dnes má meniny Daniel
zajtra Magdaléna
21.7. 2019

Skončenie pracovného pomeru počas MD

Po, 04/29/2002 - 09:51 — Neprihlásený

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Otázka: 

Som v 16. týždni tehotenstva. Pracovnú zmluvu mám podpísanú na dobu určitú do 31.12.2002, ale pravdepodobne už od septembra nastúpim na materskú dovolenku. Chcela by som sa opýtať, či môže zamestnávateľ so mnou ukončiť v takomto prípade bez problémov pracovný pomer ku kou 31.12.2002, keď budem na materskej dovolenke. Moja materská dovolenka by mala končiť vo februári, alebo ma musí zamestnávateľ zamestnať dovtedy kým mi nekončí materská dovolenka.

Odpoveď: 

ak máte pracovnú zmluvu podpísanú na dobu určitú do 31.12.2002 končí sa Váš pracovný pomer uplynutím tejto doby, teda 31.12.2002, a to bez ohľadu na skutočnosť či budete v tomto čase na materskej dovolenke.Pracovný pomer uzavretý na dobu určitú nemá charakter chráneného vzťahu tak ako pracovný pomer uzavretý na dobu neurčitú. Pokiaľ by ste uzavreli pracovný pomer na dobu neurčitú, bolo by možné ukončiť ho proti Vašej vôli a pri danosti zákonných dôvodov iba výpoveďou alebo okamžitým zrušením pracovného pomeru. Zamestnávateľ však nesmie dať zamestnancovi výpoveď, pokiaľ je zamestnanec v niektorej z takzvaných ochranných dôb. Jednou z ochranných dôb je aj doba tehotenstva zamestnankyne, doba keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke a doba, keď sa zamestnankyňa, ale aj zamestnanec trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky. S tehotnou zamestnankyňou, zamestnankyňou na materskej dovolenke a so zamestnancami, ktorý sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky nemožno ani skončiť pracovný pomer okamžite.Zvýšená ochrana zamestnancov v ochrannej dobe sa vzťahuje aj na zamestnancov vo výpovednej lehote. Ak bola zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby a to tak, že by táto výpoveď mala uplynúť v tejto ochrannej dobe, plynutie výpovednej doby sa prerušuje. Pracovný pomer sa skončí až uplynutím zvyšku výpovednej doby, ktorý uplynie až po skončení ochrannej doby.Prakticky to teda znamená, že pokiaľ zamestnankyňa v pracovnom pomere na dobu neurčitú nastúpi na materskú dovolenku a potom prípadne na rodičovskú dovolenku, ostáva počas trvania týchto dôb zamestnankyňou svojho zamestnávateľa, ktorý s ňou nesmie ukončiť pracovný pomer inak, ako dohodou. Keď sa zamestnankyňa vráti po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky do práce je zamestnávateľ povinný zaradiť ju na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak by toto zaradenie už nebolo možné, pretože práca, ktorú zamestnankyňa vykonávala sa už nevykonáva, alebo bolo zrušené pracovisko, na ktorom zamestnankyňa vykonávala prácu, musí ju zamestnávateľ zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu jej pracovnej zmluve.Iné pravidlá platia pre pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú. Spoločnou črtou s pracovným pomerom na dobu neurčitú je, že ho možno taktiež skončiť proti vôli zamestnanca výpoveďou alebo okamžitým zrušením pracovného pomeru. Rovnako platí zákaz výpovede alebo okamžitého zrušenia pracovného pomeru s vyššie spomínanými zamestnancami v ochrannej dobe. Rozdielnou črtou však je, že pracovný pomer na dobu určitú sa proti vôli zamestnanca ukončí ešte jedným spôsobom, a to uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý. Takto sa pracovný pomer takto skončí aj vtedy, keď koniec dohodnutej doby pripadne na ochrannú dobu.Ak teda nastúpite na materskú dovolenku v septembri tohoto roku, budete v pracovnom pomere ešte počas štyroch mesiacov materskej dovolenky a Váš pracovný pomer skončí 31.12.2002. Obdobie týchto štyroch mesiacov, počas ktorých budete na materskej dovolenke a zároveň v pracovnom pomere pre Vás môže byť zaujímavé napríklad z hľadiska dovolenky. Doba materskej dovolenky sa totiž na účely vzniku nároku na dovolenku posudzuje ako výkon práce. Ak teda máte nárok napríklad na štyri týždne dovolenky ročne, vznikne Vám za obdobie štyroch mesiacov strávených na materskej dovolenke nárok na takmer 7 dní dovolenky.Dovolenku Vám odporúčam vyčerpať pred nástupom na materskú dovolenku, alebo tesne pred koncom Vášho pracovného pomeru. Za dobu dovolenky Vám totiž vznikne nárok na náhradu mzdy vo výške Vášho priemerného zárobku. Náhrada mzdy za obdobie dovolenky bude určite vyššia ako peňažná pomoc v materstve, ktorá Vám môže byť poskytovaná počas materskej dovolenky.Ak Vás trápi otázka, či budete mať aj po skončení pracovného pomeru nárok na peňažnú pomoc v materstva, aj keď táto dávka má v podstate charakter náhrady za mzdu, ktorú v čase neskorého tehotenstva a materskej dovolenky nedostávate, môžete byť bez obáv. Ak ste totiž spĺňali podmienky pre vznik nároku na peňažnú pomoc v materstve po dobu Váš

x