dnes má meniny Kristián
zajtra Vendelín
19.10. 2019

Adoptovanie cudzincom

Ut, 02/26/2002 - 10:13 — Neprihlásený

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Otázka: 

Chcela by som vedieť či sú obmedzenia pri adoptovaní dieťaťa v štátnej príslušnosti? Známy sú cudzinci a na Slovensku majú dlhodobý pobyt. Podnikajú na Slovensku. Je možne aby si mohli adoptovať dieťa na Slovensku? Mať vlastné sa im dlhodobo nedarí.

Odpoveď: 

Náš právny poriadok umožňuje osvojiť dieťa na Slovensku aj cudziemu štátnemu príslušníkovi. Avšak už aj v prípade, že sú osvojiteľ aj osvojenec slovenskými štátnymi príslušníkmi, je osvojenie pomerne zdĺhavým a náročným procesom. Ak je osvojenie navyše komplikované cudzím prvkom, treba sa pripraviť na ešte náročnejší proces.Podmienkam adopcie sme sa na našich stránkach už venovali (odkaz nájdete v závere tohoto článku), tento článok bude preto venovaný iba komplikáciám, s ktorými musí počítať ten, kto sa rozhodne pre osvojenie dieťaťa, napriek tomu, že toto osvojenie bude sťažené cudzím prvkom.Cudzí prvok pri osvojení môže spočívať v štátnom občianstve osvojiteľov alebo osvojenca, či jeho zákonných zástupcov alebo aj pobyte osvojiteľov, či osvojenca. Vo Vašom prípade spočíva cudzí prvok v štátnej príslušnosti osvojiteľov. Ako náhle sa v prípade, o ktorom by mali rozhodovať naše súdy vyskytne cudzí prvok, musia sa naše súdy vysporiadať predovšetkým s otázkami, či majú vôbec právomoc rozhodnúť v danej veci a či budú rozhodovať podľa právneho poriadku osvojiteľa, alebo osvojenca, resp. podľa oboch týchto právnych poriadkov.Odpovede na tieto otázky dáva zákon číslo 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom (ďalej len „zákon o MPS“). V zmysle tohoto zákona bude vo veciach osvojenia rozhodovať slovenský súd, ak je osvojiteľ slovenským občanom. Ak sú osvojitelia manželia, postačí, ak je slovenským občanom jeden z nich a ak má v Slovenskej republike bydlisko. Ak by nebol ani jeden z osvojiteľov slovenským občanom, právomoc slovenského súdu je daná, ak má na Slovensku aspoň jeden z osvojiteľov pobyt a ak sa rozhodnutie súdu môže uznať v domovskom štáte tohoto osvojiteľa, alebo ak má aspoň jeden z osvojiteľov v Slovenskej republike pobyt dlhší čas.Pokiaľ by však aj nebolo naplnené žiadne z predchádzajúcich kritérií, bude právomoc slovenských súdov daná vždy, keď je osvojencom dieťa, ktoré je slovenským občanom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Platí to aj vo Vami spomínanom prípade. O osvojení, ktoré pre svoju platnosť vyžaduje rozhodnutie súdu, môžu teda rozhodovať slovenské súdy.Druhá zásadná otázka je podľa práva ktorého štátu bude súd rozhodovať. Do úvahy pripadá najmä právo štátu osvojiteľa a právo štátu osvojenca. Odpoveď znova nájdeme v zákone o MPS, ktorého základná kolízna norma pre osvojenie ustanovuje, že osvojenie sa spravuje právom štátu, príslušníkom ktorého je osvojiteľ. Ak chcú dieťa osvojiť manželia s rôznou štátnou príslušnosťou, musia naplniť podmienky stanovené právnymi poriadkami obidvoch štátov. Vo Vami spomínanom prípade teda môžu rozhodovať slovenské súdy, budú však rozhodovať podľa právneho poriadku cudzieho štátu. Známy predpoklad „iura novit curia“ (súd pozná právo), pre cudzie právne poriadky neplatí. Obsah a výklad cudzích právnych predpisov je preto predmetom znaleckého dokazovania, čo môže súdne konanie značne predĺžiť.Ak by cudzí právny poriadok, ktorého použitie prikazuje zákon o MPS, osvojenie nedovoľoval alebo ho síce dovoľoval, avšak len za okolností mimoriadne obtiažnych, umožňuje zákon o MPS, aby sa použilo slovenské právo, avšak iba za podmienky, že osvojiteľ (alebo aspoň jeden z osvojujúcich manželov) žije v Slovenskej republike dlhší čas.Jednou z najzávažnejších podmienok pre osvojenie dieťaťa je súhlas s osvojením, ktorý právne poriadky väčšiny štátov vyžadujú od zákonných zástupcov dieťaťa, za určitých okolností od dieťaťa samotného a tiež od príslušných štátnych orgánov. Pri osvojení s cudzím prvkom preto nesmieme zabudnúť na ďalšie pravidlo, v zmysle ktorého aj keď sa osvojenie spravuje právnym poriadkom osvojiteľa, čo sa týka skutočnosti či je pri osvojení potrebný súhlas dieťaťa alebo iných osôb a orgánov, treba posúdiť podľa právneho poriadku štátu, ktorého je príslušníkom dieťa.Vzhľadom na pomernú náročnosť popísaných vzťahov je otázkami osvojení s cudzím prvkom poverené CENTRUM PRE MEDZINÁRODNO-PRÁVNU OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE

x