dnes má meniny Bartolomej
zajtra Ľudovít
24.8. 2019
Rok 2019 - ROK PREVENCIE
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť kvalitu života, tieto ciele vníma ministerstvo zdravotníctva ako zásadné najmä v súvislosti s ochoreniami, ktorým je možné predchádzať. Aj preto štartuje od nového roku Rok prevencie, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o dôležitosti preventívnych prehliadok pre zdravie obyvateľstva.
 
 
Cieľom MZ SR je zvýšiť záujem o prevenciu
 
Poistenci  majú možnosť v súčasnosti absolvovať preventívne prehliadky u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, gynekológa a pôrodníka, urológa či gastroenterológa.
 
Podľa údajov VšZP preventívnu prehliadku u všeobecného lekára absolvuje len necelých 40% dospelej populácie. Toto číslo nestačí na to, aby sa v SR znížil výskyt tzv. odvrátiteľných úmrtí. „Preventívna prehliadka naozaj môže zachrániť život, mnohé ochorenia totiž začínajú nenápadne. Človek nevníma žiadne subjektívne ťažkosti, ale už v tomto období môžu napr. vysoký tlak alebo zvýšené hodnoty cukru napáchať nezvratné zmeny v cievach a spôsobiť infarkt srdca alebo porážku. Ľudia by v žiadnom prípade nemali zabúdať na prevenciu, majú ju k dispozícii bezplatne, v rámci verejného zdravotného poistenia,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
 
Na prevenciu myslia viac ženy ako muži
 
Podľa všeobecných lekárov časť pacientov absolvuje preventívnu prehliadku každé dva roky a dožadujú sa dokonca častejších prehliadok, ako umožňuje zákon. Zo štatistík vyplýva, že pri preventívnych prehliadkach sú disciplinovanejšie ženy. Ku koncu septembra zatiaľ preventívnu prehliadku v ambulancii všeobecných lekárov absolvovalo 29% mužov a viac ako 32% žien. Najčastejšie navštevujú preventívne prehliadky u všeobecných lekárov muži vo veku 66, 65 rokov a ženy vo veku 66 a 63 rokov.
 
„Máme aj pacientov, ktorí sa preventívnym prehliadkam vyhýbajú, pretože radšej nechcú vedieť, ak niečo nie je v poriadku. Žiaľ, sú to zvyčajne tí najrizikovejší pacienti – napríklad obézni fajčiari s neliečeným krvným tlakom a vysokým cholesterolom. Tí, ktorí sa o svoje zdravie začnú zaujímať až vtedy, keď ich zaskočí prvý infarkt alebo mozgová porážka. To je však už zvyčajne neskoro,“ dodala Jana Bendová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.
 
 
10 najčastejších diagnóz, ktoré môže odhaliť preventívna prehliadka:
 
cukrovka
 
chudokrvnosť
 
vysoký krvný tlak
 
nadváha a obezita
 
porucha funkcie obličiek
 
porucha funkcie pečene
 
zápal v močových cestách
 
porucha srdcového rytmu
 
zvýšená hladina cholesterolu
 
rakovina hrubého čreva  
 
 
Podľa údajov VšZP preventívnu prehliadku u pediatra v minulom roku absolvovalo viac ako 50% detí, gynekológa vyhľadalo necelých 37% žien a prevenciu u stomatológa nezanedbalo 54% ľudí.
 
Bezplatné poradne zdravia
 
Pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) fungujú poradne zdravia, ktorých  je na Slovensku spolu 37. Pracujú v nich odborníci, ktorí návštevníkom urobia základné vyšetrenia a na základe ich výsledkov im odporučia, ako zoptimalizovať zdravotný stav. Kontrolné návštevy vrátane individuálneho poradenstva, sú takisto bezplatné.
 
„Zámerom poradenských centier je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík  a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických chorôb, najmä srdcovocievnych, ako je vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda. Choroby srdca a ciev v súčasnosti ohrozujú aj osoby v produktívnom veku. Naše poradne zdravie sú zamerané na prevenciu a určené pre ľudí, ktorí sú motivovaní záujmom o svoje zdravie a chcú predísť chronickým ochoreniam,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.
 
Poradenstvo pozostáva z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú hotové do 10-tich minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, zmeranie telesnej výšky, hmotnosti. V poradni u návštevníkov zisťujú aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia často postihujú pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je riziko cievnych príhod zvýšené), či stravovacie zvyklosti a sklon k pravidelnému pohybu.
 
V roku 2017 vyšetrili v poradniach zdravia takmer 10-tisíc ľudí. Približne 60% z nich poradňu navštívilo prvýkrát, zvyšných 40% prišlo na kontrolu.
 
Takmer 70% ľudí nepoznalo hodnotu svojho krvného tlaku
 
Vysoký krvný tlak v pásme hypertenzie zistili v poradniach zdravia približne u 30% prvovyšetrených ľudí, najmä mužov v produktívnom veku. Ako problematická  sa u prvovyšetrených ľudí ukázala i hladina celkového cholesterolu, zvýšenú ju malo takmer 44% ľudí, väčšinou žien. „Opakovanými kontrolami a poradenskou činnosťou sa u väčšiny podarilo znížiť hodnoty sledovaných parametrov, ktoré boli predtým vyššie ako norma. Pokles celkového cholesterolu bol zaznamenaný u 33% ľudí,  systolický krvný tlak klesol  u 33% a diastolický u 35% percent osôb,” uviedol hlavný hygienik SR.
 
Osem krajských poradní zdravia zisťuje od júla tohto roka aj riziko atriálnej fibrilácie, teda chvenia predsiení srdca. Ide o najčastejšiu poruchu srdcového rytmu a zároveň hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody. Včasné zistenie atriálnej fibrilácie a liečba pomáha znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky až o 68%.
 
Základné Poradne zdravia sú určené najmä osobám v strednom prípadne v staršom veku, poskytujú primárnu prevenciu. V prípade, že výsledky meraní zdravotných rizík ukážu na potrebu ďalších vyšetrení, osobe je odporučená návšteva svojho praktického lekára – sekundárna prevencia. V tejto súvislosti je spolupráca medzi Poradňami zdravia a všeobecnými lekármi pre dospelých mimoriadne dôležitá, keďže vďaka nej vzniká vyššia šanca záchytu ľudí s najhlavnejšími rizikovými faktormi vzniku srdcovo-cievnych ochorení.
 
Stručný prehľad vybraných preventívnych vyšetrení
 
Preventívna starostlivosť o deti a dorast:
vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast
 
dieťa do 1 roku – 9 preventívnych prehliadok (najmenej 3 prehliadky do 3 mesiacov)
 
18-mesačné dieťa – 1 preventívna prehliadka
 
deti od 3 - do 18 rokov – jedna preventívna prehliadka raz za dva roky
 
-     komplexné pediatrické vyšetrenie, zahŕňajúce poradenstvo rodičom
 
-     sleduje sa komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, povinné očkovania,  krvný tlak, vyšetrenie  moču
 
-     sledovanie rizikových faktorov napríklad srdcovocievnych chorôb:
 
-     meranie hladiny cholesterolu v krvi (v 11. roku),  cholesterolu aj triacylglycerolov (v 17. roku)
 
 
Preventívna starostlivosť o dospelých:
vykonáva všeobecný lekár pre dospelých
 
-     1 preventívna prehliadka raz za 2 roky, darcovia krvi raz za rok
 
-     prehľad o zdravotnom stave a možných rizikách
 
-     komplexné vyšetrenie, kontrola stavu očkovania, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti 
 
-     laboratórne vyšetrenia moču a krvi (sedimentácia krvi, krvný obraz, cukor, vyšetrenie funkcie obličiek a pečeňový test)
 
-     dôraz na odhalenie rizík civilizačných chorôb
 
-     poistenci nad 40 rokov vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov a EKG záznam činnosti srdca
 
-     poistenci nad 50 rokov a poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka raz za 2 roky -  test na okultné krvácanie
 
(pri pozitívnom výsledku  - vyšetrenie kolonoskopia)
 
 
Preventívna gynekologická prehliadka
ženy od 18 rokov alebo prvého tehotenstva majú nárok na 1 preventívnu prehliadku za rok
 
v materstve - preventívna starostlivosť každý mesiac počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode
 
-     komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov
 
-     Súčasťou je aj:  skríning rakoviny krčka maternice – ženy vo veku 23 – 64 rokov
 
skríning rakoviny prsníka -  ženy vo veku 40 – 69 rokov
 
ultrasonografia prsníkov – raz za dva roky
 
 
Preventívna prehliadka u zubného lekára
 
poistenec do 18 rokov – 2-krát do roka
 
poistenec nad 18 rokov – raz ročne
 
tehotné ženy dvakrát za to isté tehotenstvo – na začiatku 1. a 3. trimestra
 
-     podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, prehmatanie uzlín
 
-     u detí aj remineralizácia zubnej skloviny
 
 
Urologická preventívna prehliadka
 
muži nad 50 rokov – raz za 3 roky
 
alebo muži od 40-teho roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol  karcinóm prostaty – raz za 3 roky alebo častejšie
 
-     vyšetrenie prostaty cez konečník, vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek, odber krvi na vyšetrenie prevencie karcinómu prostaty
 
 
Preventívna gastroenterologická prehliadka
 
poistenci nad 50 rokov – raz za 10 rokov 
 
poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka aj skôr ako vo veku 50, raz za 2 roky -  test na okultné krvácanie
 
-    pri negatívnej prvej prehliadke sa robí v 5-ročných intervaloch
 
-    pri pozitívnom výsledku nasleduje vyšetrenie kolonoskopia
 
 
MZ SR je členom Riadiacej skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb. Aktívne pristupuje aj k myšlienke, že EÚ potrebuje zdravé a aktívne obyvateľstvo. V roku 2018 sme boli súčasťou európskej iniciatívy zameranej na výživu a fyzickú aktivitu – ktoré sú základom dobrého zdravia a v členských štátoch označované za priority. Podľa odhadov WHO cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, chronické ochorenia dýchacieho ústrojenstva a duševné poruchy spolu sú príčinou 86% úmrtí v európskom regióne a 70 % až 80 % nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Správna výživa a primeraná fyzická aktivita do veľkej miery znižujú riziko vzniku neprenosných ochorení.

Ministerstvo zdravotníctva SR