dnes má meniny Lenka
zajtra Laura
4.6. 2020
Inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Inkluzívne vzdelávanie je také vzdelávanie, ktoré podporuje potenciál každého dieťaťa v maximálnej možnej miere. Zdôrazňuje predovšetkým právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Školy, ktoré uplatňujú inkluzívny princíp, prispôsobujú vzdelávacie postupy rôznorodým potrebám detí. Ide o flexibilný proces s cieľom tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky.  Na Slovensku v tejto oblasti pretrvávajú značné nedostatky. Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením existuje skôr na papieri ako v realite. To dokazujú aj štatistiky, v ktorých sme sa v počte detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach umiestnili na chvoste rebríčka Európskej únie.  

Slovensko je spomedzi európskych krajín na prvom mieste v podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách, teda mimo svojich rovesníkov. Na špeciálnych školách je umiestnených až 6,28 % detí. V Taliansku je to menej ako 1 %. Európsky priemer je na úrovni 2,3 %. Deti, ktoré potrebujú individuálny prístup, môžu mať najmä vývinové poruchy učenia, telesné či mentálne postihnutie, narušené komunikačné schopnosti, poruchy správania, sluchové alebo zrakové postihnutie či autizmus. Nech už sú dôvody akékoľvek, až polovica sa vzdeláva mimo svojich rovesníkov. Jednou z najväčších prekážok v súvislosti so začleňovaním týchto detí do prostredia bežných škôl je nedostatok odborných zamestnancov a asistentov učiteľa. Na školách je aktuálne 2 374 pedagogických asistentov na viac ako 16-tisíc žiakov. Školy pritom od ministerstva požadovali 5 845, čo znamená že nebolo vyhovené viac ako polovici žiadostí. Na jedného školského psychológa pripadá až 3000 detí.

Vďaka Nadácii pre deti Slovenska a Koalícii pre deti Slovensko v partnerskej spolupráci s Plesom v opere a spoločnosťou Orange Slovensko sa podarilo nielenže spustiť verejnú diskusiu o potrebe zmien v oblasti inkluzívneho vzdelávania na Slovensku, ale zároveň vo výraznej miere prispieť k náprave doterajšej situácie. Pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska sa vďaka vyzbieraným financiám mohli spustiť projekty ako Škola inkluzionistov či kampaň Kto chýba, v rámci ktorých bude na školách s pomocou regionálnych odborných konzultantiek vytvorený priestor na rozvoj vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. Cieľom je, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť tak v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez rozdielu. V rámci projektu Škola inkluzionistov sa doteraz pomohlo 20 školám, no do programu sa zapojilo až 77 škôl, čo znamená že množstvo z nich potrebuje našu pomoc so začlenením zdravotne znevýhodnených detí do bežného vyučovania a ich prijatím v kolektíve. Spomínaný projekt je zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl v školskom roku 2018 / 2019.

Za rozvojom a podporou programu inkluzívneho vzdelávania stoja viacerí odborníci i podporovatelia:

Správca Nadácie pre deti Slovenska a členskej organizácie Koalície pre deti Slovensko Ondrej Gallo podporuje zmeny v systéme ochrany práv detí a ich začleňovania do systému vzdelávania. Prezidentka Koalície pre deti Slovensko Mariana Kováčová sa dlhodobo snaží o presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Zuzana Révészová sa ako regionálna konzultantka venuje projektu Škola inkluzistov. Lívia Muntágová je  zástupkyňou jednej zo škôl, ktorá sa zapojila do programu Škola inkluzionistov, a ktorá začala s inklúziou žiakov už pred 20 rokmi. Dominik Drdúl je študentom práva na univerzite v Trnave, prednášal v európskom parlamente, stal sa Študentskou osobnosťou roka 2017 v kategórii právo a aktívne sa venuje všeobecnému zlepšeniu povedomia o problematike začlenenia zdravotne znevýhodnených v spoločnosti.
 

NEUSTÁLY BOJ, KTORÝ MÁ ZMYSEL  

Lívia Muntágová pracuje ako školský špeciálny pedagóg takmer 20 rokov. Na základnej škole Aurela Stodolu v Martine pôsobí už desaťročie. Práve táto škola zažala s integráciou žiakov ako prvá v Martine. Zažila aj zažíva mnoho prípadov detí s ťažkým postihnutím, ktoré sa podarilo vďaka neustálej, neutíchajúcej snahe a odhodlaniu začleniť do bežnej triedy. Mali dievčatko po transplantácii srdca, ktoré si vyžadovalo špeciálny režim. Doslova skúšali naostro pri chlapčekovi s nádorom na mozgu. Veľmi ich posúval ďalej chlapček so sluchovým a telesným postihnutím, ktorého spolužiaci prijali medzi seba. Aj vďaka tomu, že bol medzi svojimi rovesníkmi sa prejavil jeho zmysel pre humor, odkryla sa nadpriemerná inteligencia. Jeho rodičia si to veľmi pochvaľovali, chlapček sa im doslova menil pred očami, krásne čítal a dokonca vedel dobre písať diktáty. Trápi ich však nedostatok odborného personálu a kompenzačných pomôcok, čo je dôsledok finančnej situácie v slovenskom školstve.  Okrem odborných asistentov im chýba školský psychológ a prijali by aj logopedičku. Aktuálne majú 40 integrovaných detí a len dve stabilné asistentky a jednu s rozdeleným úväzkom, potrebovali by šesť. Napriek frustrácii sa Lívia snaží zmeniť veci, hovorí že na miestach kde sa rozhoduje o legislatíve postráda kompetentnosť, odbornosť a najmä zdravý rozum. Praje si, aby mali školskí špeciálni pedagógovia možnosť supervízneho vedenia, pretože je veľmi podstatné, aby sa mohli odborne poradiť o konkrétnom prípade. Nielen na ich škole, ale aj na iných. Lívia si spomína na náročný prípad chlapca s Aspergerovým syndrómom. Hoci to nebolo jednoduché, dnes už je maturant a osobne jej prišiel poďakovať, za to že mal možnosť chodiť do bežnej základnej školy. Keď prídu takéto momenty, spolu s kolegami vedia, že to celé má zmysel.

TS