dnes má meniny Tadeáš Olívia
zajtra Adriána
25.6. 2018
Ochráňte deti pred úrazmi: Máte bezpečný domov?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Deti majú výrazne nižšie ťažisko tela ako dospelí,  preto ľahšie strácajú rovnováhu a častejšie padajú. Najviac detských úrazov sa stáva doma,  v nedeľu, skôr popoludní a najohrozenejšie sú deti od trinásť do pätnásť rokov. Myslite na to nielen počas prázdnin. Úrazom môžete predísť efektívnou prevenciou.
 
 
Takmer polovica vážnych detských úrazov sa stáva v dome, alebo v jeho okolí. Najčastejšími príčinami sú pády, oheň a popáleniny, utopenie, udusenie, neúmyselné použitie strelných zbraní a otravy. ,, Domov je pre malé deti rizikové miesto najmä preto, lebo tam trávia najviac času,“ hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. ,,V staršom veku domácich úrazov prirodzene ubúda. Pod úrazmi v domácnosti v širšom slova zmysle rozumieme nielen zranenia vzniknuté v byte a v priľahlých priestoroch ako schodisko, pivnica, povala, garáž, kôlňa, domáca dielňa, dvor, alebo záhrada, ale aj úrazy pri práci na chatách, či pri stavbe rodinných domov. Úrazy v domácnosti sú veľmi časté, ich najčastejšími obeťami sú starí ľudia a deti mladšie ako päť rokov,“ dodáva docentka Jana Hamade.
 
Ublížia pády, nože i sporák
V rámci projektu Bezpečný domov, ktorého hlavnou úlohou je prevencia detských úrazov v domácnosti,  sa na Slovensku v roku 1998 realizoval prieskum detskej úrazovosti. ,,Podľa zistených údajov je až 91 % rodičov presvedčených, že má bezpečný domov. Napriek tomu sa ročne 42 % zo všetkých úrazov stane v domácnosti. Každý rok utrpí približne štvrtina  detí z vekovej skupiny od 0-15 rokov úraz a tri štvrtiny z týchto úrazov potrebujú lekárske ošetrenie. Najviac úrazov je spôsobených pádom, približne 60 %, na druhom mieste je kuchynské náčinie, hlavne nože a na treťom mieste sú rozpálené predmety, napríklad sporák. Pritom len každý druhý rodič dodržiava aspoň niektoré bezpečnostné zásady v domácnosti,“ prízvukuje odborníčka a odporúča základné pravidlá ochrany proti úrazom: ,,Možnosť úrazu predvídajte, neustále majte nad dieťaťom primeraný dohľad, nikdy ho nenechávajte samé, aj keď tvrdo spí a zabezpečte domácnosť proti možným rizikám úrazu.“
 
Prečo ľahko spadnú
Mechanizmus úrazov u detí je iný ako u dospelých a vyskytujú sa za okolností, ktoré sú typické iba pre detský vek. ,,Detské úrazy závisia od osobitných vývinových štádií a ich príčiny úzko súvisia s mierou somatického a psychického vývinu v jednotlivých obdobiach veku. Príčiny úrazov detí a mladistvých sú oveľa rozmanitejšie, súvisia s úrovňou kognitívnych funkcií a schopností, so zákonitou zodpovednosťou inej osoby, ale aj so stupňom a kvalitou výchovy, úrovňou rodinného prostredia, s tým, ako má dieťa zorganizovaný voľný čas a v akom kolektíve ho trávi,“ pripomína docentka Jana Hamade. 
Fyziologickou zvláštnosťou detského veku je, že ťažisko tela je umiestnené výrazne nižšie ako u dospelého, čo je jeden z dôvodov, prečo deti ľahšie strácajú rovnováhu a častejšie padajú.
 
Predvídajte riziko
Jediný spôsob, ako zabrániť zbytočným ťažkým poškodeniam zdravia, resp. úmrtiam detí v dôsledku úrazov, je podľa docentky Jany Hamade efektívna prevencia. ,,Zodpovednosť za minimalizovanie hrozieb úrazov je na rodičoch. Hlavná zásada je – riziko predvídajte a na dieťaťa neustále nejakým spôsobom dohliadajte. Pre batoľa je nebezpečný aj obrus, ktorý môže strhnúť a obariť sa horúcim nápojom. Vysvetľujte deťom, primerane veku, čomu sa majú vyhýbať, čo nie je pre nich vhodné a mohlo by im ublížiť,“  zdôrazňuje docentka Jana Hamade. O niektorých rizikách sa prostredníctvom hier dozvedajú už v škôlke, neskôr v škole absolvujú kurzy prvej pomoci a praktický výcvik, prednášky a zdravotnícke školenia o prevencii úrazov, no rodičia by mali mať neustále na pamäti riziká, ktorým je dieťa denne vystavované a ktoré môžu vyplynúť aj z ľahkomyseľnosti, alebo nesústredenia. Z prieskumu napríklad vyplynulo, že najviac detských úrazov sa stáva v nedeľu, jedným z vysvetlení môže byť, že rodičia cez víkend poľavia v pozornosti a deti sa venujú viacerým rôznorodým aktivitám ako počas týždňa.
 
Ako ochrániť dieťa doma:
-          schovajte všetky predmety, ktoré by sa mohli roztrieštiť a poraniť dieťa
-          okná, ktoré bežne otvárate, vybavte zábranou proti pádu a dohliadnite, aby boli zatvorené bezpečne
-          elektrické zásuvky zaistite bezpečnostnými chráničmi, nenechajte voľne visieť káble
-          dajte bezpečnostnú fóliu na sklenené výplne dvier, alebo aspoň ich dolné časti a ďalšie sklené plochy
-          zabezpečte zásuvky s nožmi a príbormi tak, aby ich dieťa nemohlo otvoriť
-          lieky uchovávajte v uzamknutej lekárničke na mieste, kam sa dieťa nedostane
-          nenechávajte v dosahu dieťaťa zbrane, nože, zápalky, zapaľovače, sviečky, chemikálie, horľaviny, lieky a predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie
-          nepoužívajte obaly potravinárskych výrobkov na uchovávanie iných prípravkov
-          v prítomnosti detí dávajte pozor na manipulovanie s horúcimi kvapalinami
-          v rodine s dojčatami nedávajte horúce nápoje na obrus, hrnce s horúcim obsahom na kraj sporáka, ani ich neklaďte na podlahu
-          deťom do troch rokov dávajte iba hračky určené pre túto vekovú skupinu, odstráňte tie, ktoré sa dajú rozložiť na malé časti
-          nedovoliť dieťaťu manipulovať s vreckom z umelej hmoty, mohlo by si ho navliecť na hlavu
-          bezpečnostné kritériá musí spĺňať aj detská postieľka
 
U nás pády, v Grécku ohňostroje
Európska aliancia bezpečnosti detí (ECSA) porovnávala v 31 krajinách uplatnenie asi stovky zásad prevencie úrazov. Výskum ukázal odlišnosti v typoch detských úrazov, v Česku sú podobne ako u nás, na najvyšších priečkach úrazovosti domáce úrazy – pády, popáleniny a opareniny. V Taliansku sa najčastejšie vyskytujú tri typy úrazov – intrakraniálne (vnútrolebečné), zlomeniny horných a dolných končatín. V Severnom Írsku predstavujú závažný problém popáleninové úrazy spôsobené ohňostrojmi. Národným problémom sú aj v Grécku, pričom až sedemdesiat percent zranení utrpeli v sledovanom období deti od 10-14 rokov, väčšinou chlapci. Išlo o úrazy spôsobené vlastným pričinením, dievčatá zranenia utrpeli ako diváci. Príčinou bývajú nezákonne predávané a aj podomácky vyrobené petardy. Úrazy v spojitosti s ohňostrojmi sú závažný problém aj v Indii a v USA. Najčastejšie poškodia oči, tvár a ruky, najbežnejší typ zranenia sú popáleniny.
Vo Francúzsku boli úrazy, ktoré vznikli počas trávenia voľného času u detí mladších ako pätnásť rokov, na prvom mieste v príčine úmrtí.

Úrad verejného zdravotníctva