dnes má meniny Vladimíra
zajtra Hedviga
16.10. 2019
Prijmite kvietok nádeje...12. apríla 2013
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Znie posolstvo, prostredníctvom ktorého sa Liga proti rakovine v tomto roku prihovára verejnosti s prosbou o podporu Dňa narcisov. V piatok, 12. apríla 2013, sa v uliciach miest a obcí Slovenska uskutoční už 17-ty ročník tejto verejno-prospešnej finančnej zbierky.

Podporiť ju môžete aj Vy v termíne od 1. do 20. apríla 2013 týmito formami:

•         dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,

•         dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň zbierky – 12. apríla 2013 (táto forma podpory je prístupná výlučne v tento jediný deň),

•         zaslaním SMS* s ľubovoľným textomna číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 1. do 20. apríla 2013.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Liga proti rakovine si pre tento ročník zbierky pripravila i viacero noviniek – pieseň Kvietok nádeje, ktorá je ústredným motívom celej kampane a kladie si za cieľ dodať podporu každému, kto ju potrebuje. Druhou je on-line hra upriamujúca pozornosť na dobrovoľníkov a ich identifikačné znaky.

Do Dňa narcisov sa zapojí 16 053 dobrovoľníkov, zastrešených 713 zmluvnými spoluorganizátormi a každý z nich bude označený špeciálnymi identifikátormi, vďaky ktorým budú ľahšie rozpoznateľní. Identifikačné znaky sa každý rok menia, aby nemohli byť napodobňované alebo zneužité.

Pre tento rok sú platné tieto identifikačné prvky – identifikátordobrovoľníka v podobe žltej šnúrky na krk s nápisom „Deň narcisov 2013“ v spodnej časti sa nachádza papierový narcis, na ktorom je umiestnený žltý umelohmotný narcis, označenie „Dobrovoľník“ a číslo dobrovoľníka. Druhým identifikačným prvkom bude papierová pokladnička oranžovej farby potlačená kvetom narcisu, bielo-modrým logom Ligy proti rakovine a onačením „Deň narcisov“, opatrená textom - 12. apríl 2013 a slovom „Ďakujeme“. Každá pokladnička bude prelepená ochrannými nálepkami bielo-modrej farby s číslom účtu Dňa narcisov a číslom povolenia zbierky vydaným Ministerstvom vnútra SR. Narcisy ako tretí identifikačný prvok, ktorý budú mať dobrovoľníci pri sebe, budú žltej farby so zeleným lístkom. Na pevných stanovištiach vo väčších mestách budú mať dobrovoľníci na sebe aj oranžové tričko s bielym nápisom „Prijmite kvietok nádeje...“ a narcisom z prednej strany a zo zadnej strany potlačené logom Ligy proti rakovine. (www.dennarcisov.sk, www.lpr.sk )

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov používa Liga proti rakovine na realizáciu a financovanie projektov v oblasti psychosociálnej pomoci pacientom, výchovu, informovanosť a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov.

K novým projektom, podporeným a spusteným v minulom roku patrí napr. projekt prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska realizovaný v spolupráci so Svetielkom pomoci, n.o. Jeho vznik podporila LPR sumou 20 000 EUR, ktorá slúžila na nákup automobilu a jeho vybavenie. V oblasti pomoci detskej onkológii to bol i nákup očného mikroskopu pre Oddelenie detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici v hodnote 30 000 EUR, ktorý výrazne skvalitňuje diagnostiku a liečbu nádorov oka u detských pacientov.

K dlhodobým projektom realizovaným Ligou proti rakovine i vďaka Dňu narcisov patria v oblasti psychosociálnej pomoci - Centrá pomoci v Bratislave, Martine, Košiciach; poradenstvo vo forme Linky pomoci; Ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach; Rekondičné a Relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska, ktorých sa v minulom roku zúčastnilo 800 pacientov; rozšírenie projektu psychologickej podpory pacientov (prostredníctvom bezplatných služieb psychológov) v nemocniciach do 17 miest Slovenska. V rámci výchovy, informovanosti a prevencie ide o projekt Onkologickej výchovy na 70 školách v rámci Slovenska, či edukačné prednášky pre žiakov a študentov v Centrách pomoci, ai.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým partnerom, dobrovoľníkom, prispievateľom, médiám, celej verejnosti za dlhoročnú podporu Dňa narcisov a dôveru v jej projekty a služby. Vďaka vašej podpore môžeme pomáhať my... ĎAKUJEME!

 

Ďalšie informácie:

http://www.dennarcisov.sk    http://www.lpr.sk     http://www.facebook.com/ligaprotirakovine

POUŽITIE VÝNOSU VEREJNO-PROSPEŠNEJ FINANČNEJ ZBIERKY
DEŇ NARCISOV 2012

Na základe žiadostí zaslaných na Ligu proti rakovine z celého Slovenska a samotného poslania a programu Ligy proti rakovine, Generálna rada LPR rozhodla o použití výnosu verejno-prospešnej finančnej zbierky Deň
narcisov 2012 nasledovne:

16. ROČNÍK DŇA NARCISOV ZAZNAMENAL HRUBÝ VÝNOS ZBIERKY: 1.005.159,66 EUR
ČISTÝ VÝNOS ZBIERKY: 975.645,12 EUR

OBLASTI PODPORY A POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DN 2012
1. MEDICÍNSKE A VÝSKUMNÉ PROJEKTY, MEDICÍNSKE SLUŽBY A HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ
a) Projekty podporené cez darovacie zmluvy (medicínske a výskumné projekty)
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava 31.500,00
Národný onkologický ústav, Bratislava 21.000,00
Onkologický ústav sv.Alžbety, Bratislava 110.000,00
DFNsP Bratislava 17.500,00
Východoslovenský onkologický ústav, Košice 57.000,00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice 10.000,00
Univerzita PJŠ -Ústav lekárskej biológie, Košice 4.994,32
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Skalica 15.000,00
FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica 9.993,60
DFNsP Banská Bystrica 30.000,00
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 5.000,00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2.990,00
Fakultná nemocnica Nitra 11.100,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov 14.500,00
Univerzitná nemocnica Martin 27.950,00
Univerzitná nemocnica a Nemocnica Cyrila a Metoda, Bratislava 10.000,00
Spolu 378.527,92
b) (medicínske služby a hospicová starostlivosť)
Vranovská nemocnica, Vranov n/Topľou 10.000,00
Fakultná nemocnica Trenčín 7.000,00
Fakultná nemocnica Trnava 6.000,00
Nemocnica L. Svobodu Svidník 5.000,00
Svetielko pomoci Košice 20.000,00
Pro Vitae Lučenec 2.000,00
Liečebňa sv. Františka, Bratislava 5.000,00
Diecézna charita Nitra 3.000,00
Refugium Trenčín 3.000,00
Sv. Lujza, n.o. Handlová 1.500,00
Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Stupava 1.500,00
Spolu 64.000,00
Spolu a+b 442.527,92
2. PSYCHOSOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV A ICH RODINY
Projekty podporené cez darovacie zmluvy
a) letné tábory pre detských onkologických pacientov,
rekondično-rehabilitačné pobyty onkologických pacientov:

Klub detskej nádeje, Bratislava 30.000,00
Slovilco, Martin 6.750,00
Únia žien Slovenska, Humenné 3.500,00
Turčianske Venuše, Martin 3.500,00
IRIS, Nové Zámky 2.470,00
Klinček, o.z., Čadca 3.000,00
KRUH n.o., Trnava 2.000,00
Organizácia postihnut. chron. chorobami, Trenčín 1.600,00
Slovenská myelómová spoločnosť, Bratislava 6.634,00
Venuša, Považská Bystrica 500,00
Venuša Bratislava 4.150,00
Slov.klub po transplant.krvot.buniek, Žilina 2.800,00
OZ Viktorky Banská Bystrica 3.500,00
Spolu 70.404,00
Projekty realizované v rámci programu LPR
b) relaxačné týždňovky, rekondičné pobyty, rehabilitácia, masáže, plávanie
pre onkologických pacientov zabezpečené a hradené LPR
104.422,88
c) projekty, programy, prevádzka a vybavenie centier pomoci BA,KE,MT 29.486,58
d) finančná pomoc pre sociálne odkázané skupiny onkol. pacientov 12.900,00
Spolu 146.809,46
SPOLU a+b+c+d 217.213,46

3. PROJEKTY A PROGRAMY NA PODPORU VÝCHOVY, INFORMOVANOSTI A PORADENSTVA
3.1 Projekty podporené cez darovacie zmluvy

SLOVILCO Martin 1.549,80
UK - Jesseniova fakulta, Martin 10.000,00
RE-PUBLIC, Bratislava 3.000,00
UK - Lekárska fakulta, Bratislava 727,90
UK - Filozofická fakulta, Bratislava 500,00
Martinský klub medikov, Martin 1.200,00
Spolu 3.1 16.977,70
3.2 Projekty realizované v rámci programu LPR pre
onkologických pacientov; prevencia zdravej populácie
a) onkologická výchova na školách
– organizačné a materiálne
zabezpečenie projektu, workshopy pre študentov 20.324,50
b) Týždeň proti rakovine 37.295,96
c) Fórum onkologických pacientov pre pacientov z celej SR 21.684,55
d) Psychosociálne poradenstvo – workshopy psychológov 1.849,57
e) Príprava, tlač, distribúcia letákov a informačných brožúr, inzercia 28.647,70
f) Preventívne, edukačné a informačné kampane -materiálne a propagačné
zabezpečenie
98.500,00
Spolu 3.2 208.302,28
Spolu 3.1 + 3.2 225.279,98

4. ČIASTKA PONECHANÁ NA ZABEZPEČENIE REGIONÁLNYCH PROGRAMOV A PODPORU PACIENTOV V ORGANIZAČNÝCH ZLOŽKÁCH LPR V CELEJ SR:
91.783,75
S P O L U 1 + 2 +3 + 4 976.805,11
Rozdiel medzi zúčtovanou čiastkou a čistým výnosom vo výške 1.159,99 € bol hradený z iných zdrojov LPR.