dnes má meniny Otília
zajtra Lucia
12.12. 2018
Materská dávka a materská dovolenka
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Materská dovolenka trvá 28 týždňov. Poistenke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak.

Podmienky nároku


trvanie nemocenského poistenia alebo po jeho zániku počas trvania nároku na výplatu materského alebo v ochrannej lehote. Ochranná lehota je 42 dní. Ak nemocenské poistenie trvalo menej, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.

V prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je ochranná lehota šesť mesiacov

poistenka, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní

poistenke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak

poistenka má nárok na materské aj po uplynutí 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará alebo ak je osamelá. Nárok na materské v tomto prípade zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské

poistenka, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské

poistenka, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, ale nie dlhšie ako do konca 28. týždňa od vzniku nároku na materské, resp. nie dlhšie ako do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské

obdobie nároku na materské poistenke, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu

iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 22 týždňov od vzniku nároku na materské

iný poistenec, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z týchto detí sa stará a iný poistenec, ktorý je osamelý a ktorý sa stará o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, majú nárok na materské v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské

iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia ôsmich mesiacov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní

zamestnanec má nárok na materské, ak nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ

v prípade povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby zaplatenie poistného na nemocenské poistenie


Materské sa poskytujeza kalendárne dni

za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi

Výška materského

55 % denného vymeriavacieho základu, t.j. 55% denného hrubého príjmu (podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia), v období od 1. júla do 31. decembra 2004 je to max. 260 Sk na deň. Od 1. januára to bude už len 55% z denného vymeriavacieho základu, čo znamená cca až 80% náhradu pracovného príjmu


Uplatnenie nároku
na tlačive Sociálnej poisťovne – Žiadosť o materské - potvrdenom lekárom zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „žiadosť“)


Vrátenie dávky

poistenka je povinná vrátiť materské alebo jeho časť odo dňa, od ktorého jej nepatrilo alebo nepatrilo v poskytovanej sume, ak si nesplnila povinnosť preukázať rozhodujúce skutočnosti alebo vedome spôsobila, že sa materské alebo jeho časť vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo


Premlčanie nároku na výplatu
uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý ešte materské patrilo


Povinnosti poberateľa dávky
preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na materské, nároku na jeho výplatu a jeho sumu

v žiadosti uvádzať svoje rodné číslo


Uplatnenie nároku
na tlačive Sociálnej poisťovne – Žiadosť o materské potvrdenom lekárom zdravotníckeho zariadeniav spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


foto: Katarína Balanová