dnes má meniny Móric
zajtra Zdenka
22.9. 2019

Vyššia podpora čaká okrem iného matky na rodičovskej dovolenke, ale aj rodiny, ktorým

sa narodí dieťa. Ministerstvo práce navrhlo zvýšiť rodičovský príspevok ako aj príspevok pri

narodení dieťa, či zaopatrovací príspevok.

Podľa súčasného právneho stavu sa príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje jednorazovo v sume 4 320,- Sk a s účinnosťou od 1. septembra 2005 sa upravuje na sumu 4 460,- Sk.

Ministerstvo práce predložilo do pripomienkového konania nariadenie vlády, ktorým sa od septembra 2005 budú valorizovať všetky dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávkam.
Priemerná valorizácia sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pri súčasnom počte poberateľov dávok, predstavuje 7,9 %.

Rodičovský príspevok je opakovaná štátna sociálna dávka.

Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.

Podmienka riadnej starostlivosti rodiča o dieťa je splnená aj vtedy, ak :
Rodič zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne, to platí aj vtedy ak dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac deväťdesiat dní po sebe nasledujúcich.

Riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka,
ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie
riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku
dieťaťa alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa
alebo ...

Ako má postupovať po 1. júli 2005 matka, ktorej materské je nižšie ako rodičovský príspevok ?

Ako má postupovať po 1. júli 2005 rodič, ktorý poberá znížený rodičovský príspevok vo výške 1 300.- Sk?

Od prvého júla 2005 budú rodičia, ale aj
osoby, ktorým je dieťa zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov, dostávať rodičovský príspevok
v plnej výške – 4 110,- Sk mesačne. To
znamená, že príspevok v plnej výške
dostanú aj rodičia, ktorí pracujú.

* štát poskytne náhradné výživné v sume, vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo vo výške súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa určenej zákonom o životnom minime. čo za daného právneho stavu predstavuje sumu 2 496 korún

* akúkoľvek zmenu musí žiadateľ nahlásiť bezodkladne alebo najneskôr do ôsmich dní napr. povinný začne výživné uhrádzať, dieťa ukončilo povinnú školskú dochádzku, prípravu na budúce povolanie, zmena príjmových pomerov a pod.