dnes má meniny Móric
zajtra Zdenka
22.9. 2019

Ak by sa stretli občania s prípadom, že od nich od 1. septembra 2006 lekári vyžadujú ktomuto dátumu zrušené poplatky, ministerstvo zdravotníctva odporúča pacientom poplatky neplatiť a podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Drobní podnikatelia a živnostníci už nebudú musieť uzatvárať pracovné zmluvy so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí im vypomáhajú pri ich podnikaní. Umožní to novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá nadobudne účinnosť 1. júla 2006.

Neviete, či máte podať ročné zúčtovanie a aké tlačivo máte vypísať? Zavolajte na telefón číslo 02/593 73 937 a dozviete sa to.

Od 15. mája 2006, nadobúda účinnosť vyhláška MPSVR SR, ktorá rozširuje možnosť získať príspevok na začatie prevádzkovania alebo vykonávania živnosti (SZČ) vo výške 42 539,- Sk aj pre nezamestnaných z Bratislavského kraja, ktorí sú vedení v evidencii úradov práce minimálne 4 mesiace. O tento príspevok môžu požiadať nezamestnaní na príslušnom úrade práce.

Za rok 2005 sú povinní podať ročné zúčtovanie:


- každá samostatne zárobkovo činná osoba, bez ohľadu na to, ako dlho mala v roku 2005 živnosť a bez ohľadu na to, či činnosť skutočne vykonávala a či z nej dosiahla príjem.
Samostatne zárobkovo činná osoba musí vykonať ročné zúčtovanie sama.

Ministerka práce Iveta Radičová a minister školstva László Szigeti sa 10. mája 2006 dohodli na zmenách vo vyhláške o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl. Tie umožnia rozšíriť okruh poberateľov sociálneho štipendia, ktorého výška je max. 1 200,- Sk mesačne o ďalších 8 tisíc študentov zo sociálne slabších rodín.

Kto je povinný podať ročné zúčtovanie poistného:

1. „ČISTÝ“ ZAMESTNANEC, ktorý mal v roku 2005 príjmy iba z pracovného pomeru a jeho príjmy v hrubom aspoň v jednom mesiaci presiahli hranicu 43 095 Sk. Nevzťahuje sa to na dohody mimo pracovného pomeru, ak sú súbežné s pracovným pomerom; z takýchto dohôd sa zdravotné poistenie neplatí.

Zamestnanec môže požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa (vždy iba jedného) najneskôr do 15. mája 2006. Ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie poistného, musí si ho zamestnanec urobiť sám.

Konto Orange štartuje 1. apríla nový grantový program s názvom Šanca pre talenty. Popri už realizovaných úspešných grantových programoch zameraných na základné a stredné školy chce Konto Orange tentokrát osloviť aj poslucháčov vysokých škôl a podporiť ich vzdelávanie. Talentovaným vysokoškolákom poskytne Konto Orange 2,5 milióna slovenských korún.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Týmto nariadením slovenskej vlády sa majú od 1. júla 2006 zvýšiť platy o 6 % zamestnancom vo verejnom záujme

V období od 28. 12. 2005 do 15. 01. 2006 boli vykonané kontroly výpredajových akcií v obchodných reťazcoch a iných obchodných prevádzkach.
Hlavným cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie podmienok predaja pri výpredajoch a akciách, poskytovaných cenových zľavách v obchodných prevádzkach v nadväznosti na dodržiavanie ustanovení zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a zhodnotenie vo vzťahu k vykonaným kontrolám výpredajov v roku 2005.