dnes má meniny Dalibor
zajtra Vincent
20.1. 2021
Žiadosť rodiča o poskytnutie dotácie
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Na dieťa, ktorého rodič poberá dávku v kmotnej núdzi dostane školské zariadenie dotáciu automaticky. Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.

Zriaďovateľ školského zariadenia alebo škola poskytne rodičovi tlačivá:
- „Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi“ 
- „Formulár na posúdenie príjmu“

Rodič predloží vyplnený „Formulár na posúdenie príjmu“ a príjmy za posledných šesť mesiacov príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rodič predkladá príjem pri podaní žiadosti do 10. dňa v kalendárnom mesiaci po predložení vyhlásenia a následne do 10. augusta.

Ak na poskytovanie dotácie pre dieťa je príslušný iný úrad ako ten, ktorý je príslušný podľa trvalého pobytu dieťaťa, zašle tento úrad „Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi“ a „Formulár na posúdenie príjmu“ s priloženými dokladmi o príjme spoločne posudzovaných osôb na posúdenie príjmu úradu príslušnému na poskytnutie dotácie.

O poskytnutí dotácie informuje rodiča zriaďovateľ školského zariadenia alebo škola - dotácia je poskytnutá priamo školskému zariadeniu, ktoré dieťa navštevuje.

Posúdenie príjmu podľa životného minima
Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov od zaradenia dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa poskytuje dotácia, je najviac vo výške životného minima pre spoločne posudzované osoby.

Dotácie možno poskytovať na základe písomnej žiadosti žiadateľovi o dotácie prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ o dotácie, okrem občianskeho združenia.
Občianskemu združeniu možno dotácie poskytovať prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo škola.

V prípade poskytnutia dotácie na motivačný príspevok žiadateľ tejto dotácie ju vypláca rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu.


podľa verejných informácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky