dnes má meniny Miloš
zajtra Timotej
23.1. 2021
Prehľad poskytovaných dotácií školopovinným deťom
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Dňa 1. januára 2006 nadobudol účinnosť výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Deti rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi dostanú dotáciu priamo do školského zariadenia. Rodičia, ktorí nepoberajú dávku v hmotnej núdzi môžu požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.

Vyberáme informácie z Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:

Dotácie na stravu
Dotáciu na stravu možno poskytovať žiadateľovi dotácie na zabezpečenie stravy pre deti v predškolskom zariadení a pre deti v základnej škole a špeciálnej základnej škole (ďalej len škola).

Za stravu sa na účely dotácie na stravu považuje poskytovanie obeda a iného jedla.

· Dotáciu na stravu možno poskytovať žiadateľovi
- na všetky deti, ktoré navštevujú školu, v ktorej je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky,
- individuálne na dieťa, ktoré navštevuje školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.

· Dotáciu na stravu možno poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje školu a ktorému rodič prispieva na stravu sumou od 1 Sk do 5 Sk na každé odobraté jedlo.

Žiadateľom môže byť
· zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu
· obec podľa sídla školy, ktorej zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo
· občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad.

Výška dotácie
· Dotáciu možno poskytovať najviac vo výške 26 Sk pre dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v škole alebo výchovného a vzdelávacieho procesu v predškolskom zariadení, a to najviac
- 26 Sk na obed,
- 6 Sk na iné jedlo.

Dotácia na stravu sa môže poskytovať preddavkovo mesačne, a to do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci kalendárny mesiac.


Dotácie na školské potreby
Dotáciu na školské potreby možno poskytovať žiadateľovi dotácie na zabezpečenie školských potrieb.

Za školské potreby sa na účely dotácie na školské potreby považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom alebo s predškolskou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškolskom zariadení.

· Dotáciu na školské potreby možno poskytovať žiadateľovi
- na všetky detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenie posledný rok pred nástupom do školy alebo ktoré navštevujú školu, v ktorých je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky alebo
- individuálne na dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie posledný rok pred nástupom do školy alebo školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Žiadateľom môže byť
· zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu
· obec podľa sídla školy, ktorej zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo
· občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad.

Výška dotácie
Na školské potreby je dotácia najviac 1 000 Sk na dieťa v rozpočtovom roku, spravidla 500 Sk na školský polrok.

Dotácia na školské potreby sa môže poskytovať preddavkovo polročne, a to do 25. februára na II. polrok školského roka a do 25. septembra na I. polrok školského roka.


Dotácie na motivačný príspevok
Dotáciu na motivačný príspevok možno poskytovať žiadateľovi v závislosti od prospechu, ktorý dieťa v škole dosiahlo.

· Dotáciu na motivačný príspevok možno poskytovať žiadateľovi
- na všetky deti, ktoré navštevujú školu a v škole je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky a ich priemerný prospech je najviac 2,5 za posledný školský polrok alebo si za posledný školský polrok zlepšili priemer prospechu najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku alebo
- individuálne na dieťa, ktoré navštevuje školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a jeho priemerný prospech je najviac 2,5 za posledný školský polrok alebo si za posledný školský polrok zlepšili priemer prospechu najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku.

· Dotáciu na motivačný príspevok nemožno poskytovať na dieťa, ktoré
- zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky a z tohto dôvodu sa prídavok na dieťa poskytuje obci,
- opakuje ročník alebo
- malo za posledný školský polrok zníženú známku zo správania o dva stupne.

Žiadateľom môže byť
· zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu
· obec podľa sídla školy, ktorej zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo
· občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad.

Výška dotácie
· na motivačný príspevok je najviac
- 500 Sk, ak dieťa v poslednom školskom polroku má priemerný prospech najviac 1,5,
- 300 Sk, ak dieťa v poslednom školskom polroku má priemerný prospech najviac 2,5,
- 200 Sk, ak si dieťa v poslednom školskom polroku zlepšilo priemerný prospech najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku.

Dotácia na motivačný príspevok sa poskytuje mesačne, a to do 25. dňa v kalendárnom mesiaci s výnimkou júla a augusta.