dnes má meniny Ela
zajtra Urban
24.5. 2022
Materská dovolenka
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Pokiaľ ste sa rozhodli priviesť na svet dieťatko, alebo pred takýmto rozhodnutím ešte len stojíte, určite Vás okrem príjemných predstáv, spojených s radostným očakávaním novej ratolesti trápia aj otázky, ako ohrozí obdobie strávené s dieťatkom vašu pracovnú pozíciu, vaše príjmy, akú starostlivosť vám v čase tehotenstva a materstva poskytuje štát, či máte nárok na niektorú formu peňažnej výpomoci štátu v akej výške a po akú dobu?

NÁROK NA MATERSKÚ DOVOLENKU


Nárok na materskú dovolenku nie je nárokom, pre získanie ktorého by bolo potrebné naplniť nejaké osobitné zákonné náležitosti, alebo o ktorý by bolo potrebné osobitne žiadať, nárok na materskú dovolenku vzniká priamo zo zákona a to z titulu pôrodu. Odchod ženy na materskú dovolenku v určitom období predchádzajúcom pôrod teda nezávisí od vôle zamestnávateľa. Stačí, ak žena prostredníctvom príslušného tlačiva potvrdeného lekárom oznámi zamestnávateľovi svoj nástup na materskú dovolenku. Ďalším zákonným nárokom je aj nárok na ďalšiu materskú dovolenku (v zmysle nového Zákonníka práce nazývanú rodičovskou dovolenkou). O poskytnutie ďalšej materskej dovolenky síce musí matka zamestnávateľa požiadať, zamestnávateľ však má zákonom stanovenú povinnosť jej žiadosti vyhovieť. Na ďalšiu materskú dovolenku spravidla matky nastupujú kontinuálne nadväzujúc na obdobie materskej dovolenky. Ak sa aj matka po uplynutí materskej dovolenky rozhodne nastúpiť do práce, má možnosť požiadať o ďalšiu materskú dovolenku neskôr. Musí tak však urobiť najneskôr do doby, keď jej dieťa dovŕši tri roky svojho veku. Nie je tiež vôbec vylúčený prípad, že matka nastúpi do práce skôr, ako sa skončí obdobie, počas ktorého by mohla čerpať materskú dovolenku. Aj v tomto prípade sa môže až do troch rokov veku dieťaťa rozhodnúť pre čerpanie ďalšej materskej dovolenky. Žiadosť o poskytnutie ďalšej materskej dovolenky, s ktorou sa matka vo všetkých menovaných prípadoch obracia na zamestnávateľa, nemusí byť žiadnym osobitným spôsobom odôvodnená, vzhľadom k tomu, že zamestnávateľ je povinný vyhovieť každej takejto žiadosti, ak ju podáva žena, starajúca sa o dieťa do troch rokov.

Nie sú to však len matky a budúce matky, ktorým vzniká nárok na materskú dovolenku. Tento nárok vzniká rovnako aj ženám, ktoré prevzali dieťa do svojej trvalej starostlivosti nahrádzajúcej materskú starostlivosť. Rozumejú sa tým najmä prípady, keď je dieťa rozhodnutím príslušného orgánu zverené do tzv. predadopčnej starostlivosti, alebo je zverené do pestúnskej starostlivosti.
Nesmieme tiež opomenúť, že v zmysle Zákonníka práce má obdobné práva ako matka aj otec dieťaťa. Dovolenka, ktorú môže v súvislosti zo starostlivosťou o dieťa čerpať otec sa nazýva rodičovskou dovolenkou a podmienky pre jej čerpanie sú obdobné ako pri materskej dovolenke, ďalšej materskej dovolenke (podľa Zákonníka práce jednotne nazývanej rodičovská dovolenka) poskytovanej ženám. Rovnaké pravidlá platia aj pre mužov pestúnov, osvojiteľov či budúcich osvojiteľov.

KEDY MOŽNO NASTÚPIŤ NA MATERSKÚ DOVOLENKU


Termín nástupu na materskú dovolenku určuje lekár, ktorý matku ošetruje. Termín nástupu na materskú dovolenku je v závislý od zdravotného stavu matky, spravidla sa však určuje na začiatok šiesteho týždňa predchádzajúceho očakávanému dňu pôrodu. Pokiaľ si to zdravotný stav matky vyžaduje, možno deň nástupu na materskú dovolenku určiť aj na skorší deň, najskôr však na začiatok ôsmeho týždňa, predchádzajúceho očakávanému dňu pôrodu. Pokiaľ by si zdravotný stav budúcej matky vyžadoval, aby nevykonávala naďalej svoju doterajšiu prácu, hoci by aj dôvody takéhoto nepriaznivého zdravotného stavu spočívali v tehotenstve, nemôže matka nastúpiť na materskú dovolenku v skoršom termíne, ako je začiatok ôsmeho týždňa predchádzajúceho očakávanému dňu pôrodu. V tomto prípade môže lekár budúcu matku vyhlásiť za dočasne práceneschopnú (počas tohoto obdobia môže budúca matka poberať nemocenské dávky). Budúca matka by teda mala pred pôrodom dieťaťa vyčerpať spravidla šesť týždňov materskej dovolenky. Pokiaľ však matka vyčerpá pred pôrodom dieťaťa menej ako šesť týždňov, jej materská dovolenka sa kráti. Výnimku tvorí jedine prípad, keď matka vyčerpá menej dovolenky z dôvodu, že pôrod nastal skôr, ako určil lekár. V tomto prípade môže matka po pôrode vyčerpať celý ostatok nevyčerpanej materskej dovolenky. Ak však matka vyčerpá pred pôrodom menej ako šesť týždňov z akéhokoľvek iného dôvodu, napríklad preto, že na materskú dovolenku nastúpiť nechce, kráti sa materská dovolenka takým spôsobom, že nehľadiac na to, aké obdobie budúca matka strávila pred pôrodom na materskej dovolenke, zaratáva sa jej do trvania materskej dovolenky šesť týždňov. Po pôrode si môže prečerpať iba zvyšok materskej dovolenky (krátený o šesť týždňov).

TRVANIE MATERSKEJ DOVOLENKY


Základná výmera materskej dovolenky je 28 týždňov. 6 týždňov z toho budúca matka spravidla vyčerpá pred pôrodom a zvyšných 22 týždňov po pôrode. Pokiaľ matka nastúpi na materskú dovolenku začiatok ôsmeho týždňa predchádzajúceho očakávanému dňu pôrodu, vyčerpá po pôrode len zvyšných 20 týždňov. Pokiaľ pred pôrodom vyčerpá budúca matka menej ako 6 týždňov z dôvodu, že pôrod nastal skôr, ako určil lekár, prečerpá po pôrode vždy celý zvyšok materskej dovolenky. Pokiaľ však vyčerpá pred pôrodom menej ako 6 týždňov z akéhokoľvek iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 22 týždňov. Ak žena porodila zároveň dve, alebo viac detí, alebo ak je žena osamelá, náleží jej materská dovolenka vo výmere 37 týždňov. Spravidla to teda predstavuje 6 týždňov pred a 31 týždňov po pôrode. Pokiaľ vyčerpá budúca matka pred pôrodom menej ako 6 týždňov z iného dôvodu, ako je dôvod skoršieho termínu pôrodu, môže po pôrode vyčerpať vždy iba 31 týždňov. Žene, ktorá prevzala dieťa do svojej trvalej starostlivosti, nahrádzajúcej materskú starostlivosť, náleží materská dovolenka po dobu 22 týždňov odo dňa prevzatia dieťaťa a ak žena prevzala dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu, po dobu 31 týždňov odo dňa prevzatia dieťaťa. Žiadna z týchto dvoch lehôt však nemôže presiahnuť 8 mesiacov veku dieťaťa. Ak teda napríklad žena prevezme do starostlivosti dieťa vo veku štyroch dovŕšených mesiacov, prináleží jej materská dovolenka len vo výmere zvyšných štyroch mesiacov (zhruba 17 týždňov).

Materská dovolenka prináleží aj matke, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa a to v celkovej výmere 14 týždňov. Ak dieťa zomrie v čase, keď je žena na materskej dovolenke, alebo na ďalšej materskej dovolenke, poskytuje sa jej táto dovolenka ešte po dobu dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa (najdlhšie však do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok). Zákonník práce ustanovuje minimálne obdobie materskej dovolenky, na ktoré má žena za každých okolností nárok. Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nemôže byť nikdy kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa nikdy skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Iné pravidlá sú stanovené pre dĺžku ďalšej materskej dovolenky. Ďalšia materská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o ktorý matka žiada. Zákon však pre rozsah čerpania ďalšej materskej dovolenky určuje nasledovné obmedzenia: Spravidla možno matke poskytnúť ďalšiu materskú dovolenku vždy najmenej na dobu jedného mesiaca. Ďalšiu materskú dovolenku možno matke poskytnúť maximálne do troch rokov veku dieťaťa.